วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ศพด.อบต.อีปาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
เหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อตามยาว) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.216-14 สายอีปาด - หนองหวาย บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ 216-54,ศก.ถ.216-92,ศก.ถ.216-89,ศก.ถ.216-88 สายภายในบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)