องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
 1.1  ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกันทรารมย์  ซึ่งห่างจากอำเภอฯ  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  โดยเส้นทางหลวงหมายเลข  2168  สายกันทรารมย์ – ยางชุมน้อย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งอยู่ที่บ้านอีปาด  หมู่ที่  1  ตำบลอีปาด  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตตำบลแดงหม้อ , ตำบลนาคำใหญ่ , ตำบลธาตุน้อย
     อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี
  ทิศใต้   ติดต่อเขตตำบลบัวน้อย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
  ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตตำบลเมืองน้อย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
  ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตตำบลบึงบอน  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ
 


 1.2  เนื้อที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  47  ตารางกิโลเมตร  หรือ  29,375  ไร่
 1.3  ภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่ตำบลอีปาด  มีลักษณะคล้ายคลังกับพื้นที่ตำบลอื่นๆ  ในอำเภอกันทรารมย์  คือ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะสำหรับทำการเกษตร  สภาพดินร่วนปนทราย
 1.4  จำนวนหมู่บ้าน
  -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
    หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 , 5
  -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มบางส่วน  -  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่  -
 1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
  -  จำนวนเทศบาล - แห่ง
  -  จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง
 1.6  ประชากร
  -  จำนวนครัวเรือน    797 ครัวเรือน
  -  ประชากรทั้งสิ้น 3,362     คน  แยกเป็น
           ชาย 1,671 คน
           หญิง 1,691 คน