วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาที่ทำการ อบต.อีปาด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน ศพด.อบต.อีปาด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ ๒,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง