องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 31 ม.ค. 2567 ]1
2 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2567 ]1
3 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง [ 31 ม.ค. 2567 ]2
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 31 ม.ค. 2567 ]2
5 คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท [ 31 ม.ค. 2567 ]2
6 คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2567 ]0
7 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2567 ]0
8 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 31 ม.ค. 2567 ]0
9 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 31 ม.ค. 2567 ]0
10 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 31 ม.ค. 2567 ]0
11 แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]0
12 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอบต.อีปาด [ 20 ส.ค. 2563 ]251
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]205
14 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]251
15 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]254
16 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]205
17 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]264
18 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]272
19 การวิเคราะห์ค่างานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]254
20 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]227
 
หน้า 1|2