องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]173
42 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.อีปาด [ 6 ม.ค. 2563 ]167
43 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]231
44 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]171
45 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]223
46 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]217
47 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ [ 6 ม.ค. 2563 ]181
48 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]218
49 การวิเคราะห์ค่างานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]228
50 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 6 ม.ค. 2563 ]230
51 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]171
52 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]173
53 แจ้งเวียน ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2563 ]174
54 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]177
55 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.อีปาด [ 27 ธ.ค. 2562 ]217
56 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สำนักงานปลัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]164
57 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง [ 27 ธ.ค. 2562 ]182
58 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง [ 27 ธ.ค. 2562 ]177
59 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 6 ธ.ค. 2562 ]205
60 ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]206
 
|1|2หน้า 3|4|5