องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  และ เดือน มกราคม - กันยายน 2566

ลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด (ในวัน เวลาราชการ)

***************

คุณสมบัติ

  • ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่  2 กันยายน 2506  และผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
  • ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจาก๓มิลำเนาอื่นเข้ามาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
  • ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการจากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

  • ทะเบียนบ้านตัวจริง  พร้อมสำเนาของผู้สูงอายุ                        จำนวน  1  ฉบับ
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ   จำนวน  1  ฉบับ
  • หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก                                                    จำนวน  1  ฉบับ

กรณีมอบอำนาจ ให้แนบเอกสารดังนี้

  • หนังสือมอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
2021-10-12
2021-09-17
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-18
2021-08-15
2021-08-13
2021-08-11
2021-08-09
2021-08-06