องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2564 ]2
2 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]45
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พิ่มเติม) [ 12 ก.พ. 2564 ]38
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 4 ก.พ. 2564 ]39
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]37
6 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 14 ม.ค. 2564 ]38
7 ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 12 ม.ค. 2564 ]39
8 ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]36
9 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]37
10 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 15 ธ.ค. 2563 ]38
11 ประกาศปิดทำการจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด [ 15 ธ.ค. 2563 ]41
12 ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]40
13 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]42
14 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2563 ]38
15 ประกาศ เรื่อง บัญชีราชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.อีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]35
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (2564-2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]37
17 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 20 ต.ค. 2563 ]38
18 ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ 6(2) 121063 [ 12 ต.ค. 2563 ]40
19 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบียยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]40
20 ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2563 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8