องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]3
2 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]5
3 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 15 ธ.ค. 2563 ]4
4 ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]4
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง (2564-2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]43
6 ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2563 ]30
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]36
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ปีงปม.พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]25
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน ปีงปม.พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]27
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ปีงปม.พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]26
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]34
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 24 ส.ค. 2563 ]37
13 ประกาศ-รับสมัครอาสาลมัครบริบาลท้องถิ่น เพี่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]39
14 ประกาศ ของดจัดโครงการของสำนักงานปลัด อบต.อีปาด [ 13 ก.ค. 2563 ]33
15 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 [ 1 ก.ค. 2563 ]42
16 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท ี่ 31 มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]80
17 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]66
18 ประกาศ-การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]79
19 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]69
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนกราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]68
 
หน้า 1|2|3|4|5|6