องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


นโยบาย “งดรับ งดให้”ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


วันที่  14 มกราคม 2565 นางประดับ  สมนึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ได้ประกาศ นโยบาย “งดรับ งดให้”ของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดในทุกระดับ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดในองค์กรรวมถึงการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เพื่อดำรงตนให้เป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในองค์กร ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมสุจริต และมีจิตบริการ และถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด        

2022-06-20
2022-06-20
2022-05-11
2022-04-27
2022-02-24
2022-02-18
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-09
2022-01-14