องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางประดับ สมนึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผน
2022-06-20
2022-06-20
2022-05-11
2022-04-27
2022-02-24
2022-02-18
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-09
2022-01-14