องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


       วันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ได้จัดโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดอบรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก  เกษตรอินทรีย์  และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2022-09-13
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-29
2022-08-29
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-19
2022-07-18