องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลอีปาด ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 บ้านทุ่งมั่ง


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทุ่งมั่ง และประชาชนบ้านทุ่งมั่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านในเขตตำบลอีปาด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเองและร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตชุมชน

2020-08-26
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-06
2020-07-20
2020-02-20
2020-02-13
2020-01-16
2019-12-13
2019-09-27