องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

สมาชิกสภา อบต.นายสมบัติ  สุรวิทย์


ประธานสภา อบต.อีปาด

โทร.087-9963136


นายบุรี  จันทรัตน์  นางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์

 รองประธานสภา อบต.อีปาด  เลขานุการสภาอบต.อีปาด

โทร.092-8810489 โทร. 091-3329995
นายวิรัตน์  ป้องเศร้า
นายปัญญา  สมนึก
นายปกครอง  พิมพ์พันธ์
นางสาวเจียงคำ  ชราศรี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร.091-0765313
โทร.087-2402354
โทร.092-4906880
โทร.086-2185626