องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 091-3329995
 

 นายดำรงศักดิ์   มุขขันธ์

นางดวงนภา  ศรีสุธรรม

นายจีระพงศ์   พันธ์ดี    

หัวหน้าสำนักปลัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.  093-3255174
โทร.  087-9165163
โทร. 098-0966497