องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

สำนักปลัด

 
 
นายดำรงศักดิ์   มุขขันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวลำภู ศรีสุธรรม

นางสาวคัคนานต์ สมนึก

นางสาวบุษบา   วราพุฒ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายปณิธาน  โคตรวงศ์


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


 
 
 
 

-ว่าง-

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลิวัลย์  สมภาร

นางปราณี ป้องเศร้า

ครู

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
นางสาวรุจิรา บุญเลิศ

 ว่าง

นายอภิชาติ   สุรวิทย์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  

นักการภารโรง

คนงานทั่วไป 

 
 
 
 

นายพิทักษ์   นามวงศ์

นางศรีนวล  ชารี
 
พนักงานขับรถ
 แม่บ้าน