องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555
Updated 30 october 2019

กองคลัง

 นางสาวเกษมณี  แสงสกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 นางดวงนภา   ศรีสุธรรม

นางสาวคำพลอย  สุโพธิ์

 นางประคอง ศรีเหรา

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

       เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
 
 
    นางสาวนันทนา วรบุตร

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้