องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]28
2 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 6 ม.ค. 2563 ]35
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]34
4 การวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงานฯ [ 6 ม.ค. 2563 ]32
5 คู่มือ การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งจั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]35
6 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description [ 6 ม.ค. 2563 ]35
7 การวิเคราะห์ค่างานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 6 ม.ค. 2563 ]37
8 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 19 ธ.ค. 2562 ]40
9 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 6 ธ.ค. 2562 ]35
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]25
11 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]38
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]21
13 คู่มือการปฏิบัติงาน (ด้านการเงิน การบัญชี) [ 3 ธ.ค. 2561 ]40
14 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]27
15 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับงานสารบรรณ) [ 1 ต.ค. 2561 ]36
16 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี) [ 1 ต.ค. 2561 ]38
17 คู่มือการปฏิบัติงาน (เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) [ 1 ต.ค. 2561 ]33
18 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 ต.ค. 2561 ]39
19 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]38
20 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]34
 
หน้า 1|2